Bơm chân không - không dầu dòng VTLF

  • Hoàn toàn không dùng dầu 100% giúp tiết kiệm chi phí
  • Hoạt động êm, mát, ổn định
  • Vòng đời cánh gạt rất dài
  • Bao gồm lọc gió đầu vào
  • Có bộ giảm âm
  • Truyền động trực tiếp
  • Độ chỉnh độ chân không
  • Định mức năng suất liên tục
  • Rất ít tốn chi phí bảo trì.

type    max. suction air rate
[m3/h] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. vacuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. motor capacity
[KW] 50/60Hz
VTLF 2.200  178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80
VTLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800 5,50/6,40
VTLF 2.360 351/402 250/250 -750/-750 11,0/13,2
VXLF 2.200 178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80
VXLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800 5,50/6,40
VTLF 2.400 390/460 200/200 -800/-800 7,5/8,6
VTLF 2.500 495/570 250/250 -750/-750 11,0/12,6
VXLF 2.400 390/460 200/200 -800/-800 7,5/8,6
VXLF 2.500 495/570 250/250 -750/-750 11,0/12,6


Thông tin kĩ thuật  vui lòng xem tại: VTLF series